Để nhận được ebook, bạn có 2 lựa chọn:


  1. Nhập email của bạn để chúng tôi gửi file ebook cho bạn
  2. Nhập email của Kindle để chúng tôi gửi thẳng ebook đến Kindle của bạn

Lưu ý: Khi chọn lựa chọn 2, bạn vui lòng click vào đây, chọn Personal Document Settings, thêm địa chỉ email [email protected] vào Approved Personal Document E-mail List